terug naar vorige

Ik wil huren: voorwaarden


Ingeschreven in register

Je moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Sta je ingeschreven in het wachtregister of ben je van ambtswege geschrapt, dan kan je niet inschrijven op de wachtlijst voor een sociale woning.


Leeftijd

Je kan alleen inschrijven als je ouder bent dan 18 jaar. Ben je nog geen 18 jaar maar woon je nu of ga je in de toekomst onder begeleiding van een erkende dienst of het OCMW zelfstandig wonen? Dan kan je uitzonderlijk toch inschrijven. Je moet dit wel aantonen met een bewijs.

Ben je een ontvoogde minderjarige?
Dan kan je ook inschrijven als je dit kan aantonen met een vonnis.

Inkomen
 • Met inkomen bedoelen we het gezamenlijk belastbaar inkomen of vervangingsinkomen van je meest recente aanslagbiljet.

  Had je toen geen inkomen of was je inkomen te hoog?
  Dan houden we rekening met je inkomen van de laatste 6 maanden. Je kan dit aantonen door ons jouw loonfiches, attest werkloosheid,… te bezorgen.

  Heb je op dit moment geen inkomen dan kan je ons een verklaring op eer bezorgen.
  Is jouw inkomen te hoog en ben je in collectieve schuldenregeling of in budgetbeheer bij het OCMW of een andere erkende instelling? Ook dan kan je inschrijven op de wachtlijst. Voeg dan bij jouw inschrijving het vonnis van de rechtbank toe of een attest budgetbeheer van het OCMW of een andere erkende instelling.

 • Je inkomen van je meest recente aanslagbiljet mag niet hoger zijn dan:
  € 29 515 voor een alleenstaande persoon zonder personen ten laste
  € 31 987 voor een alleenstaande persoon met een handicap
  € 44 270 verhoogd met € 2 475 per persoon ten laste* voor anderen

* Wat is een persoon ten laste?

   - een kind dat op jouw adres is ingeschreven en dat minderjarig is  
     of een kind voor wie kinderbijslag wordt betaald.
   - jouw kind dat regelmatig bij jou verblijft en minderjarig is of voor
     wie kinderbijslag wordt betaald.
   - iemand die erkend is als +66% invalide.


Eigendom

Jij en iedereen die bij jou komt wonen mag geen woning of bouwgrond
- volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of gedeeltelijk of volledig in vruchtgebruik hebben in binnen- en buitenland.
- in erfpacht of opstal hebben of gegeven hebben.
- in vruchtgebruik gegeven hebben.

Jij of iemand van je gezin mag geen zaakvoerder, bestuurder of
aandeelhouder van een vennootschap zijn waarbij iemand een woning of perceel bestemd voor woningbouw heeft ingebracht.

Ook mag je geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van een vennootschap zijn waarbij iemand een woning of perceel bestemd voor woningbouw heeft ingebracht.

Er zijn een paar uitzonderingen op deze regels. Je kan toch inschrijven als:

 • je een eigendom deelt met je ex-partner. Je bent nu nog gehuwd maar je gaat scheiden en de woning verkopen.
 • Je hebt de woning of bouwgrond kosteloos verworven door een erfenis of schenking. Je moet de woning verkopen binnen het jaar nadat je de sociale woning huurt, je mag geen eigenaar meer zijn van de woning of bouwgrond.
 • Je woning in een zone ligt waar wonen niet is toegelaten.
 • Je woning wordt onteigend waardoor je er niet kan blijven wonen.
 • Je woning onbewoonbaar of ongeschikt verklaard werd en je verplicht moet verhuizen. Dit gebeurde maximum twee maanden voor je inschrijving.
 • Je woning niet is aangepast aan je fysieke beperking.
 • Je het beheer van jouw woning verliest door een faillissement.

Heb je een woning verkregen via erfenis of deel je een eigendom met je ex-partner, dan hebben we een verklaring op eer nodig.
Val je onder een andere uitzondering? Dan kan je enkel inschrijven als je ons hiervan een officieel document bezorgt.


Middelentoets

Bij inschrijving zullen we aan jou vragen om te verklaren of de saldi op jouw betaal-, spaar -, termijn – en effectenrekening de vastgestelde grenzen niet overschrijdt.
Bij toewijzing zal je dit moeten aantonen met documenten van jouw bank.

De grenzen zijn:
€ 29 515 voor een alleenstaande persoon zonder personen ten lasten
€ 31 987 voor een alleenstaande persoon met een handicap
€ 44 270 verhoogd met € 2 475 per persoon ten laste voor anderen

Kennis van het Nederlands

Kennis van het Nederlands is geen voorwaarde om in te schrijven maar het is wel belangrijk als jouw Nederlands bij inschrijving niet voldoende is, je contact opneemt met het Agentschap Integratie & Inburgering om te starten met lessen.

De gegevens van het Agentschap Integratie & Inburgering West-Vlaanderen zijn:
Wijngaardstraat 11, 8500 Kortrijk - telefoon: 02 701 78 30 – email: kortrijk@integratie-inburgering.be
 
Want wanneer je bij ons huurt moet je wel voldoende Nederlands kunnen. Na de start van jouw huurovereenkomst heb je nog 2 jaar om het niveau A2 Nederlands te halen.

Heb je het niveau dan nog niet, kan je bij SW+ uitstel van één jaar vragen. Voldoe je nadien nog niet? Dan kan je een administratieve geldboete krijgen.

Let op, dit geldt voor jou en voor iedereen die bij jou komt wonen en ouder is dan 18 jaar.

VDAB

Net zoals kennis van het Nederlands is dit geen voorwaarde om in te schrijven, maar wordt dit gecontroleerd wanneer je huurder bent van SW+.

Vanaf 1 januari 2023 moet je je inschrijven bij VDAB als je nog niet werkt.
Op deze manier wil de Vlaamse Regering uw kansen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij vergroten. Deze verplichting geldt voor jou en je echtgeno(o)t(e), wettelijke samenwoner of feitelijke partner met wie je al één jaar samenwoont.

Wie moet zich inschrijven bij VDAB?

Je moet je inschrijven bij VDAB als je (nu of in de toekomst):

 • niet werkt (als werknemer of zelfstandige)
 • tussen 18 jaar en 65 jaar bent
 • nog niet bent ingeschreven als werkzoekende bij VDAB

Wie moet zich niet inschrijven bij VDAB?

 • Ontvang je een leefloon van het OCMW? Neem contact op met het OCMW.
  Het OCMW volgt deze stappen dan met je op. 
 • Ben je arbeidsongeschikt, invalide of heb je een erkende handicap? Dan moet je niet voldoen aan deze verplichting. SW+ zal dit nagaan.

Wat gebeurt als ik me niet inschrijf?

Vanaf 1 april 2023 gebeuren er controles bij alle huurders. Voldoe je niet aan deze verplichting? Dan verwittigen wij de toezichthouder die je een administratieve geldboete kan opleggen.

Ben je niet zeker of je moet inschrijven of wil je meer info hoe je kan inschrijven?
Neem dan contact op met de VDAB via het gratis nummer 0800 30 700 of via hun website www.vdab.be.