terug naar vorige

Ik wil huren: voorwaarden


Ingeschreven in register

Je moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Ingeschreven zijn in het wachtregister is niet voldoende.


Leeftijd

Je kan alleen inschrijven als je ouder bent dan 18 jaar. Ben je nog geen 18 jaar maar woon je begeleid zelfstandig? Dan kan je uitzonderlijk toch inschrijven.
Je moet hiervoor wel een bewijs binnenbrengen van een erkende dienst van begeleid zelfstandig wonen.

Ben je een ontvoogde minderjarige? Dan kan je ook inschrijven. Breng hiervoor wel je vonnis mee.


Inkomen

Met inkomen bedoelen we het gezamenlijk belastbaar inkomen en/of vervangingsinkomen.

We kijken naar het inkomen van je meest recente aanslagbiljet van de belastingen. Had je toen geen inkomen ? Dan kijken we naar je huidig inkomen.

Hoe hoog mag je inkomen zijn?
je inkomen mag niet hoger zijn dan:

  • alleenstaande: maximum                                € 28.105 (geïndexeerd)
  • alleenstaande met een handicap:                 € 30.460 (geïndexeerd)
  • elke andere persoon zonder kinderen:         € 42.156 (geïndexeerd)
  • verhoging per persoon ten laste *:                   € 2356 (geïndexeerd).

* Wat is een persoon ten laste?

    • een kind dat op jouw adres is ingeschreven en dat minderjarig is of een kind voor wie kinderbijslag wordt betaald.
    • jouw kind dat regelmatig bij jou verblijft en minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt betaald.
    • iemand die erkend is als +66% invalide.

Vanaf 2020 wordt ook het inkomen meegeteld van volgende personen:

 • Het inkomen van ongehuwde kinderen vanaf 18 jaar.
 • Het inkomen van ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers en zussen als ze ouder zijn dan 65 jaar of erkend zijn als +66% invalide.

Kennis van het Nederlands

Als je bij ons langskomt of met ons belt dan spreken we Nederlands. Ook onze brieven zijn in het Nederlands opgesteld.

We controleren of je genoeg Nederlands spreekt. Maar niet alleen jij. Iedereen die bij jou komt wonen en ouder is dan 18 jaar moet genoeg Nederlands spreken.

Spreek je niet genoeg Nederlands dan verwijzen we je door naar het Agentschap Integratie & Inburgering Online: www.integratie-inburgering.be (Via hun lokale afdeling: West-Vlaanderen: President Kennedypark 30, 8500 Kortrijk; telefoon 056 74 21 50) 

Vanaf 1 januari 2023 moet een sociale huurder de Nederlandse taal kennen op het niveau A2 van het Europees Referentiekader voor Moderne Talen. Je hebt dit niveau twee jaar na de start van je huurovereenkomst. (De regel nu is A1 binnen één jaar na de start van je huurovereenkomst.)

Huur je twee jaar en heb je niveau A2 Nederlands niet? Dan kan je bij SW+ uitstel van één jaar vragen. Voldoe je nadien nog niet? Dan kan je een administratieve geldboete krijgen.


Eigendom

Je mag geen andere woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of gedeeltelijk of volledig in vruchtgebruik hebben in binnen- en buitenland. Je mag geen woning of bouwgrond in erfpacht of opstal hebben of gegeven hebben. Je mag ook geen woning of bouwgrond in vruchtgebruik gegeven hebben. Deze voorwaarde geldt voor iedereen die bij jou komt wonen.

Jij of iemand van je gezin mag geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarbij iemand een woning of perceel bestemd voor woningbouw heeft ingebracht.

Er zijn een paar uitzonderingen op deze regels. Je kan toch inschrijven als:

 • je een eigendom deelt met je ex-partner. Je bent nu nog gehuwd maar je gaat scheiden en de woning verkopen.
 • Je woning in een zone ligt waar wonen niet is toegelaten.
 • Je woning wordt onteigend waardoor je er niet kan blijven wonen.
 • Je woning onbewoonbaar of ongeschikt verklaard werd en je verplicht moet verhuizen. Dit gebeurde maximum twee maanden voor je inschrijving.
 • Je woning niet is aangepast aan je fysieke beperking.
 • Je het beheer van jouw woning verliest door een faillissement.
 • Je hebt de woning of bouwgrond kosteloos verworven door een erfenis of schenking. Je moet de woning verkopen binnen het jaar nadat je de sociale woning huurt, je mag geen eigenaar meer zijn van de woning of bouwgrond.
Inschrijven bij VDAB

Vanaf 1 januari 2023 moet je je inschrijven bij VDAB als je nog niet werkt.
Op deze manier wil de Vlaamse Regering uw kansen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij vergroten. Deze verplichting geldt voor jou en je echtgeno(o)t(e), wettelijke samenwoner of feitelijke partner met wie je al één jaar samenwoont.

Wat is de nieuwe verplichting?

Je moet je inschrijven als werkzoekende bij VDAB. 

Wie moet zich inschrijven bij VDAB?

Je moet je inschrijven bij VDAB als je (nu of in de toekomst):

 • niet werkt (als werknemer of zelfstandige)
 • tussen 18 jaar en 65 jaar bent
 • nog niet bent ingeschreven als werkzoekende bij VDAB

Wie moet zich niet inschrijven bij VDAB?

 • Ontvang je een leefloon van het OCMW? Neem contact op met het OCMW.
  Het OCMW volgt deze stappen dan met je op. 
 • Ben je arbeidsongeschikt, invalide of heb je een erkende handicap? Dan moet je niet voldoen aan deze verplichting. SW+ zal dit nagaan.

Opgelet: wijzigt je situatie in de toekomst (bv. je werkt niet langer of je bent niet langer arbeidsongeschikt)? Dan kan het zijn dat je wel moet voldoen en je wel moet inschrijven bij VDAB om aan de huurdersverplichting te voldoen.

Tegen wanneer moet je je inschrijven?

Je hebt tot en met 31 maart 2023 de tijd om je inschrijving bij VDAB in orde te maken.

Wat gebeurt als ik me niet inschrijf?

Vanaf 1 april 2023 gebeuren er controles bij alle huurders. Voldoe je niet aan deze verplichting? Dan verwittigen wij de toezichthouder die je een administratieve geldboete kan opleggen.

Je kan je op verschillende manieren inschrijven:

 1. Bij voorkeur online via de QR-code hieronder of via de ‘Schrijf je in’-knop op www.vdab.be. Let op: het is niet voldoende om een VDAB-account aan te maken; je moet je inschrijven als werkzoekende.

 2. Telefonisch via het gratis nummer 0800 30 700 en dit elke werkdag van 08.00 tot 16.30. Een VDAB-bemiddelaar helpt je verder met je inschrijving. Je kan op dit nummer niet terecht voor vragen over de verplichting en wetswijziging!
 3. Via een werkwinkel van VDAB: www.vdab.be/contact. Breng deze brief mee.

 Opgelet! Wil je je als derdelander inschrijven

 • Ga dan steeds naar een VDAB kantoor: www.vdab.be/contact
 • Breng deze brief, je identiteitskaart en je verblijfsdocumenten mee.

Wat kan VDAB voor je doen na je inschrijving?

VDAB wil iedereen een kans geven op een zinvolle en duurzame loopbaan. Werk biedt structuur, eigenwaarde en betrokkenheid in een altijd bewegende maatschappij. Daarom wil VDAB jou ondersteunen in jouw zoektocht naar werk.