Privacyverklaring

1. Wie zijn wij?

Woonmaatschappij SW+ (Nieuwstraat 13, 8500 Kortrijk, BE0405.342.610) is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen van persoonsgegevens opgesomd in deze privacyverklaring.
SW+ heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld (afgekort DPO) die SW+ adviseert inzake de verwerking van persoonsgegevens. 
Voor vragen, opmerkingen of andere acties over onze Privacyverklaring kan u de hoofdzetel van SW+ contacteren via:  

 • Telefoon:   056 17 10 00
 • E-mail:   info@swplus.be
 • Adres:   Nieuwstraat 13, 8500 Kortrijk
 • Website:   swplus.be
 • Contactgegevens DPO: CRANIUM NV (via privacy@swplus.be

2. Waarom hebben wij een privacyverklaring?

Vanwege de aard van onze organisatie moeten we veel persoonsgegevens verwerken. Om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd en alleen worden gebruikt waar nodig, verbinden wij ons ertoe de hoogste normen inzake privacy te handhaven, inclusief de privacywet ‘GDPR’ (General Data Protection Regulation), of in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 in voege ging.  

3. Toepassingsgebied van deze privacyverklaring.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de volgende partijen: Iedere gebruiker van de website www.swplus.be en al haar sub-sites aangeboden door woonmaatschappij SW+.
SW+ is eigenaar en beheerder van de Website.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens over u die we verwerken via onze Website.

4. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we van u?

Via formulieren op onze website:

 • Identificatiegegevens (naam en voornaam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit)
 • Adres- en contactgegevens
 • Enkel als u deze gegevens zelf aanlevert

Via het gebruik van cookies: gegevens omtrent uw gebruik van onze website (aan de hand van cookies). Meer informatie over het gebruik van cookies op onze Website, kunt u terugvinden in ons cookiebeleid.

5. Via welke bronnen verzamelen we uw persoonsgegevens?

Via formulieren op onze website: wanneer u ons informatie bezorgt via onze website, aan de hand van volgende formulieren:
(bij het opmaken van deze privacyverklaring zijn geen formulieren actief in gebruik op onze website)

Via cookies: Meer informatie over het gebruik van cookies op onze Website, kunt u terugvinden in ons cookiebeleid.

6. De geldige rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

SW+ mag enkel persoonsgegevens verwerken als hiervoor een geldige rechtsgrond voorhanden is. De GDPR voorziet in 6 mogelijke gronden (art. 6 GDPR).  Afhankelijk van het doeleinde van het formulier dat u invult op de Website, verwerken wij uw persoonsgegevens ter uitvoering van wettelijke verplichtingen, ter uitvoering van een overeenkomst die u met ons afsloot of op basis van uw toestemming. We verwerken enkel de persoonsgegevens die u ons zelf bezorgt, hetzij door deze in een formulier in te vullen, hetzij door deze te e-mailen naar ons.

7. Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

 • Om contact met u te kunnen opnemen:
 • Om uw inschrijving op te starten en/ of in orde te brengen:
 • In het kader van uw plaats op de wachtlijst van kandidaat-huurders:
 • In het kader van de uitvoering van een overeenkomst die u heeft afgesloten met SW+:
 • In het kader van optimalisatie van de website. Voor meer info daarover, verwijzen we naar het cookiebeleid

8. Hoe lang houden we uw persoonsgegevens bij?

SW+ neemt de nodige maatregelen opdat uw persoonsgegevens veilig bewaard blijven en niet langer bijgehouden worden dan nodig om de vermelde doeleinden te realiseren. Zo zullen bepaalde persoonsgegevens die verzameld worden op onze Website enkel worden bijgehouden voor zover het noodzakelijk is om contact met u op te nemen/uw vraag te beantwoorden. Voor bepaalde gegevens worden de bewaartermijnen echter bij wet bepaald en dus moeten we deze gegevens bijhouden zolang de wettelijke bepaling voorschrijft.

9. Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden enkel doorgegeven ter uitvoering van een overeenkomst die u heeft met SW+, bij wettelijke verplichting of met uw toestemming. SW+ let erop dat er bij het uitwisselen van persoonsgegevens niet meer gegevens doorgegeven worden dan noodzakelijk voor het realiseren van welbepaalde doeleinden. Meer informatie over de partijen met wie SW+ uw persoonsgegevens deelt, kunt u terugvinden in de specifieke privacyverklaringen, opgesteld per dienstverlening van SW+.

Wanneer SW+ uw persoonsgegevens elektronisch uitwisselt met een andere Vlaamse instantie of met een externe overheid, wordt er een protocol[1] tussen deze partijen afgesloten. Een overzicht van de afgesloten protocollen, kunt u terugvinden onderaan dit document.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens ook gedeeld worden met partijen (zogenaamde verwerkers) aan wie SW+ bepaalde verwerkingsactiviteiten heeft uitbesteed. Er wordt met deze verwerkers altijd een verwerkersovereenkomst afgesloten, om ervoor te zorgen dat de verwerker dezelfde waarborgen biedt i.v.m. gegevensbescherming als SW+. SW+ zorgt ervoor dat de persoonsgegevens alleen worden verwerkt in overeenstemming met het vooraf bepaalde doeleinde.

[1] Zoals bepaald in art. 8 van het Decreet van 18/07/2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (ook e-govdecreet genaamd).

10. Wat zijn uw rechten?

De GDPR voorziet voor u een aantal rechten die, binnen bepaalde voorwaarden, kunnen worden ingeroepen. Hieronder vindt u een opsomming hiervan met een korte toelichting. U kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met SW+ via:

 • E-mail: privacy@swplus.be
 • Adres:  SW+, tav Pieterjan Mestdagh, Damastweversstraat 3, 8500 Kortrijk
10.1. Recht van inzage

Recht van inzage betekent eerst en vooral dat we u moeten informeren over wat er met uw gegevens gebeurt en dat we uw rechten moeten beschrijven. Daarnaast moeten we u op uw aanvraag een kopie van uw persoonsgegevens bezorgen. U ontvangt een exemplaar op eenvoudig verzoek via een van de bovengenoemde kanalen. Om de identiteit van de persoon die om toegang tot zijn gegevens verzoekt te verifiëren, vragen wij om een bewijs van uw identiteit. Indien wij twijfels hebben over uw identiteit zullen wij pas een handeling stellen nadat wij uw identiteit hebben kunnen bevestigen. 

10.2. Recht op verbetering

Als we in het bezit zijn van onjuiste of onvolledige gegevens, zullen we dit op eenvoudig verzoek aanpassen. In het geval dat we zelf vermoeden dat uw gegevens niet langer up-to-date zijn, kunnen we contact met u opnemen om dit te verifiëren. Dit impliceert mogelijks dat we u zullen uitnodigen om uw identiteitskaart uit te lezen in ons kantoor.  

10.3. Recht om te worden vergeten
U heeft het recht om uw gegevens te laten wissen. Wanneer u aan één van de onderstaande criteria voldoet, zullen we uw gegevens verwijderen. 
Omstandigheden wanneer wij uw gegevens kunnen verwijderen: 

 • We verwerken uw gegevens niet meer voor het oorspronkelijk doel of hebben deze niet langer nodig; 
 • U trekt uw toestemming voor verwerking in voor een verwerking die uitsluitend op toestemming was gebaseerd; 
 • U hebt uw recht op bezwaar ingeroepen (zie 1.7); 
 • Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt; 
 • Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te verwijderen; 
 • Uw gegevens zijn verzameld met betrekking tot het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij.
Indien er een specifieke situatie is waarbij deze verwijdering niet kan worden uitgevoerd, zullen we dit aan u melden. De redenen om niet aan uw verzoek te kunnen voldoen, zijn één van de volgende: 

 • Voor naleving van een wettelijke verplichting of in functie van het algemeen belang; 
 • Voor archivering, onderzoek of statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89 van de AVG; 
 • Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; 
 • Om redenen van volksgezondheid; 
 • Het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie prevaleert. 
10.4. Recht op beperking van verwerking
U heeft te allen tijde het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken. We zullen de verwerking stopzetten in het geval dat: 

 • We in het bezit zijn van onjuiste gegevens. We zullen doorgaan met verwerken nadat we de juistheid van uw gegevens hebben gecontroleerd en deze hebben gecorrigeerd;
 • Wanneer onze verwerking als onwettig wordt beschouwd en u deze verwerking wil beperken;
 • Indien we uw gegevens niet langer nodig hebben, maar deze noodzakelijk zijn voor de uitoefening van uw juridische claims. Indien u deze niet meer nodig heeft voor de juridische claims zullen deze verwijderd worden;
 • U bezwaar maakt tegen de verwerking (zie 1.7) tot dat de vraag is opgehelderd.

Wanneer de beperking van verwerking niet langer een bestaansreden heeft, zullen we u de redenen van het opheffen van de beperking meedelen. 
Om door te gaan met het verwerken van uw persoonsgegevens, moeten we de juistheid ervan verifiëren of controleren of we andere juridische gronden voor verwerking hebben. De verwerking van uw persoonsgegevens zal beperkt zijn totdat de vraag is opgehelderd. Als we besluiten de behandeling voort te zetten, zullen we u informeren voordat de beperking wordt opgeheven. 

10.5. Recht op kennisgeving

Wanneer u zich beroept op de bovengenoemde rechten, met uitzondering van het recht op toegang, zullen we dit doorgeven aan elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen met zich meebrengt. We zullen u op uw verzoek informeren over die ontvangers. 

10.6. Recht op data-portabiliteit

Alle gegevens die u ons hebt verstrekt, die we verwerken op basis van toestemming of op basis van contractuele voorwaarden, en die we verwerken via geautomatiseerde middelen, worden op verzoek naar u of een andere verwerkingsverantwoordelijke (indien technisch mogelijk) in “leesbaar formaat” verzonden.  

10.7. Recht op bezwaar

Wanneer we gegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang of op basis van het uitvoeren van een taak van algemeen belang, kan u bezwaar aantekenen. We zullen uw bezwaar onderzoeken en op de hoogte brengen van de resultaten. We kunnen uw persoonsgegevens alleen blijven verwerken als er juridische redenen zijn voor de verwerking.  

11. Kunt u uw toestemming intrekken?

Ja, op elk moment kunt u uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken, indien deze verwerking op uw toestemming is gebaseerd. Echter als er een wettelijke of contractuele reden is voor het verwerken van uw gegevens, zullen we uw gegevens om deze reden nog steeds verwerken. Tevens mag de intrekking van uw toestemming niet worden gebruikt om contractuele verplichtingen te omzeilen. Als u uw toestemming intrekt, werkt deze intrekking alleen naar de toekomst toe en worden alle eerdere verwerking als legaal beschouwd.
U kan uw toestemming intrekken door ons te contacteren via:  

 • E-mail: privacy@swplus.be
 • Adres:  SW+, tav Pieterjan Mestdagh, Damastweversstraat 3, 8500 Kortrijk

12. Hoe kunt u een klacht indienen?

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) en/ of de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC). Dit kan voor de GBA via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen en voor de VTC via https://overheid.vlaanderen.be/klachtenprocedure-vtc.  

13. Wijzigingen in ons beleid

Deze Privacyverklaring vervangt alle voorgaande versies en is van toepassing vanaf 26/03/2024. We behouden ons het recht voor om deze verklaring op elk moment te wijzigen en/of bij te werken. Met uitzondering van kleine wijzigingen zullen wij u op de hoogte stellen van elke wijziging die een impact heeft op uw situatie 

Overzicht afgesloten protocols: