terug naar vorige

Ik wil kopen: voorwaarden

Wie een sociale woning wil kopen, die moet aan een aantal voorwaarden voldoen.
We houden rekening met volgende elementen:


Leeftijd
Je bent 18 jaar of ouder.

Inkomen

Je inkomen is het ‘gezamenlijk belastbaar inkomen’ op het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting.

Dat is ook:

  • het niet-belastbare vervangingsinkomen
  • het genoten leefloon
  • het inkomen dat op basis van supranationale belastingsakkoorden niet aan de Belgische personenbelasting onderworpen is

Het inkomen, van andere personen die de woning mee zullen bewonen, wordt ook meegeteld.

Dit geldt niet voor inkomsten van:

  • ongehuwde of niet-wettelijk samenwonende kinderen die tussen 18 en 24 jaar oud zijn en zonder onderbreking deel uitmaken van het gezin
  • Je familieleden in de eerste graad (kind, ouder) en de tweede graad (kleinkind, grootouder, broer/zus) die als ernstig gehandicapt erkend zijn of ten minste 65 jaar oud zijn

Volgende inkomsten worden voor de helft meegeteld:

De inkomsten van de inwonende ascendenten (ouders, grootouders …) die niet als ernstig gehandicapt erkend zijn of die jonger dan 65 jaar oud zijn.

inkomensgrenzen

Hieronder vind je een overzicht van de geïndexeerde bedragen die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

 Inkomensgrenzen

Gemeente cluster 1 of 2

Aankoop elders in Vlaanderen
(cluster 0)

Minimuminkomen

  9.929 euro

  9.929 euro

Alleenstaande zonder persoon ten laste

41.566 euro

39.678 euro

Alleenstaande met handicap zonder persoon ten laste

45.717 euro

43.639 euro

Alle andere gevallen
Per persoon ten laste te verhogen met

62.343 euro
  4.151 euro

58.510 euro
   3.962 euro

Als je inkomen lager is dan 9.929 euro, dan kan je toch nog aantonen dat je over voldoende inkomsten beschikt. Hiervoor kijken we naar je inkomsten van drie opeenvolgende maanden die voorafgaan aan de referentiedatum. Deze inkomsten veralgemenen we dan naar 12 maanden. Als je op die manier aan het minimuminkomen komt, dan beschouwen we dit resultaat als je inkomen.


Geen eigendom
Je kan je inschrijven als je op de referentiedatum geen woning of bouwgrond bestemd voor woningbouw volledig (100%) of gedeeltelijk (bv. 50%) in volle eigendom of 100% in vruchtgebruik hebt.

Dit geldt ook voor iedereen die zich samen met jou inschrijft voor de sociale koopwoning of bouwgrond. Jij of je gezinsleden mogen ook geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van een vennootschap waarin je of één van jouw gezinsleden een woning of een bouwgrond hebben ingebracht.

Er zijn enkele uitzonderingen. Informeer er naar bij een van onze medewerkers.